دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در راه کرمانشاه

دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در راه کرمانشاه
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در مرحله بارگیری است تا به کرمانشاه منتقل شود.

دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در راه کرمانشاه

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در مرحله بارگیری است تا به کرمانشاه منتقل شود.
دومین بیمارستان صحرایی اصفهان در راه کرمانشاه

View more posts from this author