دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است

دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است.

دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است.
دولت 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستاها اختصاص داده است

View more posts from this author