دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت
عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی پذیرش سند فرهنگی 2030 را تضعیف اسلام دانست و گفت: برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی از سوی دولت یازدهم دیده نمی‌شود بلکه ابزاری فراهم شده است که دین به عنوان مؤلفه اصلی فرهنگ تضعیف شود.

دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری انقلاب اسلامی پذیرش سند فرهنگی 2030 را تضعیف اسلام دانست و گفت: برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی از سوی دولت یازدهم دیده نمی‌شود بلکه ابزاری فراهم شده است که دین به عنوان مؤلفه اصلی فرهنگ تضعیف شود.
دولت یازدهم برای عمل به ارزش‌های دینی قدمی برنداشت

View more posts from this author