دولت کارنامه عدم موفقیت خود در کردستان را بالا برده است

دولت کارنامه عدم موفقیت خود در کردستان را بالا برده است
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سنندج گفت: دولت کارنامه عدم موفقیت خود را در کردستان بالا برد و اکنون باید به بخش خصوصی میدان دهد تا وارد عمل شود.

دولت کارنامه عدم موفقیت خود در کردستان را بالا برده است

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سنندج گفت: دولت کارنامه عدم موفقیت خود را در کردستان بالا برد و اکنون باید به بخش خصوصی میدان دهد تا وارد عمل شود.
دولت کارنامه عدم موفقیت خود در کردستان را بالا برده است

فانتزی

View more posts from this author