دولت پیگیر انتقال آب خزر به سمنان باشد/ کم‌آبی استان جبران شود

دولت پیگیر انتقال آب خزر به سمنان باشد/ کم‌آبی استان جبران شود
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دولت دوازدهم باید پیگیر اجرای طرح انتقال آب دریای خزر باشد، گفت: این پروژه با جبران کم‌آبی استان، اشتغالزا نیز خواهد بود.

دولت پیگیر انتقال آب خزر به سمنان باشد/ کم‌آبی استان جبران شود

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دولت دوازدهم باید پیگیر اجرای طرح انتقال آب دریای خزر باشد، گفت: این پروژه با جبران کم‌آبی استان، اشتغالزا نیز خواهد بود.
دولت پیگیر انتقال آب خزر به سمنان باشد/ کم‌آبی استان جبران شود

View more posts from this author