دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است/ ظرف 3 سال گذشته یک نفر هم در شرکت نفت استخدام نشده است

دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است/ ظرف 3 سال گذشته یک نفر هم در شرکت نفت استخدام نشده است
مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است.

دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است/ ظرف 3 سال گذشته یک نفر هم در شرکت نفت استخدام نشده است

مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است.
دولت مصوبه جدیدی در خصوص پرداخت حق آلایندگی به اهواز ابلاغ نکرده است/ ظرف 3 سال گذشته یک نفر هم در شرکت نفت استخدام نشده است

View more posts from this author