دولت مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند

دولت مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با راهکارهایی مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند.

دولت مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با راهکارهایی مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند.
دولت مشکل بیمه نیروهای آزاد آموزش‌وپرورش را حل کند

View more posts from this author