دولت قیمت تضمینی خرید گندم را پیش از کشت محصول تعیین کند

دولت قیمت تضمینی خرید گندم را پیش از کشت محصول تعیین کند
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: قیمت تضمینی خرید گندم باید پیش از کشت محصول تعیین شود و به اطلاع کشاورزان برسد.

دولت قیمت تضمینی خرید گندم را پیش از کشت محصول تعیین کند

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: قیمت تضمینی خرید گندم باید پیش از کشت محصول تعیین شود و به اطلاع کشاورزان برسد.
دولت قیمت تضمینی خرید گندم را پیش از کشت محصول تعیین کند

View more posts from this author