دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست

دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست
استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست که قاعدتاً به دنبال تحقق این کار خواهد بود.

دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست که قاعدتاً به دنبال تحقق این کار خواهد بود.
دولت دوازدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهاست

View more posts from this author