دولت دست از تغییرات بی‌اساس در آموزش وپرورش بردارد/ دولت در وزارتخانه‌هایی همچون نفت متمرکز شود

دولت دست از تغییرات بی‌اساس در آموزش وپرورش بردارد/ دولت در وزارتخانه‌هایی همچون نفت متمرکز شود
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس ضمن مخالفت با کاهش معاونت‌های آموزش و پرورش، گفت: دولت با تغییرات بی‌پایه و اساس بیش از این آموزش و پرورش را به یغما نبرد.

دولت دست از تغییرات بی‌اساس در آموزش وپرورش بردارد/ دولت در وزارتخانه‌هایی همچون نفت متمرکز شود

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس ضمن مخالفت با کاهش معاونت‌های آموزش و پرورش، گفت: دولت با تغییرات بی‌پایه و اساس بیش از این آموزش و پرورش را به یغما نبرد.
دولت دست از تغییرات بی‌اساس در آموزش وپرورش بردارد/ دولت در وزارتخانه‌هایی همچون نفت متمرکز شود

View more posts from this author