دولت در افشای درآمدهای میلیاردی آدرس غلط می‌دهد/ برجام گشایشی ندارد

دولت در افشای درآمدهای میلیاردی آدرس غلط می‌دهد/ برجام گشایشی ندارد
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه زمانی می‌توانیم کشور را بسازیم که عدالت اجتماعی برقرار شود گفت: اما دولت به مردم آدرس غلط می‌دهد و به جای افشای درآمد مسؤولان فقط حقوق را اعلام می‌کند.

دولت در افشای درآمدهای میلیاردی آدرس غلط می‌دهد/ برجام گشایشی ندارد

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه زمانی می‌توانیم کشور را بسازیم که عدالت اجتماعی برقرار شود گفت: اما دولت به مردم آدرس غلط می‌دهد و به جای افشای درآمد مسؤولان فقط حقوق را اعلام می‌کند.
دولت در افشای درآمدهای میلیاردی آدرس غلط می‌دهد/ برجام گشایشی ندارد

هنر

View more posts from this author