دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است

دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است
سرپرست جدید معاونت سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است.

دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است

سرپرست جدید معاونت سیاسی امنیتی استاندار لرستان گفت: دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است.
دولت تدبیر و امید شیوه صداقت را در پیش گرفته است

View more posts from this author