دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی جدید است

دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی جدید است
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی در کشور بوده و لایحه آن را ارائه کرده است.

دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی جدید است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی در کشور بوده و لایحه آن را ارائه کرده است.
دولت به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد اقتصادی جدید است

View more posts from this author