دولت برای رفاه زائران صحن جامع فاطمی را پیگیری کند

دولت برای رفاه زائران صحن جامع فاطمی را پیگیری کند
تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) گفت: این آستان مطالباتی از دولت دارد که امیدواریم با نگاه ویژه مسؤولان ملی بتوانیم در راستای تحقق این مطالبات به نتایج مورد نظر برسیم، در مورد صحن فاطمی نیز رئیس جمهور مباحثی را مطرح کرده بود که باید پیگیری شود.

دولت برای رفاه زائران صحن جامع فاطمی را پیگیری کند

تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) گفت: این آستان مطالباتی از دولت دارد که امیدواریم با نگاه ویژه مسؤولان ملی بتوانیم در راستای تحقق این مطالبات به نتایج مورد نظر برسیم، در مورد صحن فاطمی نیز رئیس جمهور مباحثی را مطرح کرده بود که باید پیگیری شود.
دولت برای رفاه زائران صحن جامع فاطمی را پیگیری کند

View more posts from this author