دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است/مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دارند

دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است/مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دارند
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات اقتصادی روزبه‌روز در حال افزایش است، دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است.

دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است/مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دارند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات اقتصادی روزبه‌روز در حال افزایش است، دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است.
دولت از نظر اقتصادی بد عمل کرده است/مردم از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار دارند

View more posts from this author