دولت از فعالیت مدیران دو تابعیتی جلوگیری کند

دولت از فعالیت مدیران دو تابعیتی جلوگیری کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز کشور به صورت جدی با پدیده مدیران دوتابعیتی مواجه است که دولت در شرایط کنونی باید از حضور این مدیران در بدنه دولت جلوگیری کنند.

دولت از فعالیت مدیران دو تابعیتی جلوگیری کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امروز کشور به صورت جدی با پدیده مدیران دوتابعیتی مواجه است که دولت در شرایط کنونی باید از حضور این مدیران در بدنه دولت جلوگیری کنند.
دولت از فعالیت مدیران دو تابعیتی جلوگیری کند

View more posts from this author