دولت از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کند/ محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است

دولت از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کند/ محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت و مسؤولان باید با وضع قوانینی از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کنند؛ چراکه محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است.

دولت از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کند/ محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت و مسؤولان باید با وضع قوانینی از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کنند؛ چراکه محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است.
دولت از دست‌کاری در محیط‌زیست جلوگیری کند/ محیط‌زیست سالم بدیهی‌ترین حق انسان است

آهنگ جدید

View more posts from this author