دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد

دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات اصلی مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد، گفت: امروز تقسیم‌بندی‌های چپ، راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب، رنگ‌باخته و معیار تفکر انقلابی و غیرانقلابی است.

دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات اصلی مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد، گفت: امروز تقسیم‌بندی‌های چپ، راست، اصولگرا و اصلاح‌طلب، رنگ‌باخته و معیار تفکر انقلابی و غیرانقلابی است.
دوقطبی‌های کاذب و جناح‌بازی‌ها، مطالبات مردم و انقلاب را به حاشیه می‌برد

View more posts from this author