دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور در مریوان پایان یافت

دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور در مریوان پایان یافت
دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور با برگزار دیدار نهایی در مریوان پایان یافت و تیم میزبان با کسب جایگاه دوم به دور بعدی مسابقات صعود کرد.

دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور در مریوان پایان یافت

دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور با برگزار دیدار نهایی در مریوان پایان یافت و تیم میزبان با کسب جایگاه دوم به دور بعدی مسابقات صعود کرد.
دور برگشت رقابت‌های بسکتبال لیگ نوجوانان پسر کشور در مریوان پایان یافت

View more posts from this author