دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم برگزار می‌شود

دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم برگزار می‌شود
معاون آموزشی بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه از برگزاری دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم خبر داد.

دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم برگزار می‌شود

معاون آموزشی بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه از برگزاری دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم خبر داد.
دوره کوتاه‌مدت آشنایی با معارف نهج‌البلاغه در قم برگزار می‌شود

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author