دوره مجازی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

دوره مجازی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود
مسؤول مرکز آموزش مجازی مساجد کشور گفت: دوره آموزش مجازی تمدن نوین اسلامی با حضور ابراهیم نیک‌منش از 15 بهمن ماه برگزار می‌شود.

دوره مجازی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

مسؤول مرکز آموزش مجازی مساجد کشور گفت: دوره آموزش مجازی تمدن نوین اسلامی با حضور ابراهیم نیک‌منش از 15 بهمن ماه برگزار می‌شود.
دوره مجازی تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

View more posts from this author