دوره آموزشی طرح نماز در استان مرکزی برگزار شد

دوره آموزشی طرح نماز در استان مرکزی برگزار شد
مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی گفت: دوره آموزشی طرح نماز با مشارکت 200 نفر از مربیان علاقمند در اراک برگزار شد.

دوره آموزشی طرح نماز در استان مرکزی برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان مرکزی گفت: دوره آموزشی طرح نماز با مشارکت 200 نفر از مربیان علاقمند در اراک برگزار شد.
دوره آموزشی طرح نماز در استان مرکزی برگزار شد

بازی

View more posts from this author