دهیاری بندر چیروئیه در آتش سوخت

دهیاری بندر چیروئیه در آتش سوخت
دهیار بندر چیروئیه از آتش‌سوزی در ساختمان دهیاری این بندر خبر داد.

دهیاری بندر چیروئیه در آتش سوخت

دهیار بندر چیروئیه از آتش‌سوزی در ساختمان دهیاری این بندر خبر داد.
دهیاری بندر چیروئیه در آتش سوخت

سپهر نیوز

View more posts from this author