دهیاری‌ها مانده‌ حساب خود را براساس اولویت‌های روستاها هزینه کنند

دهیاری‌ها مانده‌ حساب خود را براساس اولویت‌های روستاها هزینه کنند
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری گلستان با اشاره به مانده حساب دهیاری‌های شهرستان، بر لزوم هزینه‌کرد مناسب اعتبارات مذکور با توجه به اولویت‌های روستاها و با برنامه‌ریزی صحیح تأکید کرد.

دهیاری‌ها مانده‌ حساب خود را براساس اولویت‌های روستاها هزینه کنند

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری گلستان با اشاره به مانده حساب دهیاری‌های شهرستان، بر لزوم هزینه‌کرد مناسب اعتبارات مذکور با توجه به اولویت‌های روستاها و با برنامه‌ریزی صحیح تأکید کرد.
دهیاری‌ها مانده‌ حساب خود را براساس اولویت‌های روستاها هزینه کنند

موسیقی

View more posts from this author