دنبال کسب مدال در بازی‌های المپیک 2020 ژاپن هستیم

دنبال کسب مدال در بازی‌های المپیک 2020 ژاپن هستیم
رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه تاکنون تیراندازان ما در مسابقات المپیک کسب مدال نداشته‌اند، گفت: تلاش می‌کنیم با آمادگی تیم‌ها در المپیک 2020 ژاپن، اولین مدال را کسب کنیم.

دنبال کسب مدال در بازی‌های المپیک 2020 ژاپن هستیم

رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به اینکه تاکنون تیراندازان ما در مسابقات المپیک کسب مدال نداشته‌اند، گفت: تلاش می‌کنیم با آمادگی تیم‌ها در المپیک 2020 ژاپن، اولین مدال را کسب کنیم.
دنبال کسب مدال در بازی‌های المپیک 2020 ژاپن هستیم

View more posts from this author