دل بستن به بیگانه مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد

دل بستن به بیگانه مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد
دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: دل بستن به بیگانگان مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نکرده است.

دل بستن به بیگانه مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد

دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: دل بستن به بیگانگان مشکلات اقتصادی کشور را برطرف نکرده است.
دل بستن به بیگانه مشکلات اقتصادی کشور را رفع نکرد

View more posts from this author