دلم تلظی کنان شما را می‌طلبد/ یک جای خالی که با شهادت پر شد

دلم تلظی کنان شما را می‌طلبد/ یک جای خالی که با شهادت پر شد
درست در همان هنگام که بعد از سال‌ها‌ قرار بود، پاهای فرزندانم را با این سرزمین آشنا کنم و قوت پاهایشان را از دویدن بین فاصله‌های خالی آن دیار تقویت کنم، همان وقت بود که خبر شهادتت آمد.

دلم تلظی کنان شما را می‌طلبد/ یک جای خالی که با شهادت پر شد

درست در همان هنگام که بعد از سال‌ها‌ قرار بود، پاهای فرزندانم را با این سرزمین آشنا کنم و قوت پاهایشان را از دویدن بین فاصله‌های خالی آن دیار تقویت کنم، همان وقت بود که خبر شهادتت آمد.
دلم تلظی کنان شما را می‌طلبد/ یک جای خالی که با شهادت پر شد

View more posts from this author