دلایل انحلال شورای اسلامی شهر مرند مشخص شد

دلایل انحلال شورای اسلامی شهر مرند مشخص شد
عضو شورای اسلامی شهر مرند از دلایل انحلال شورای اسلامی این شهر سخن گفت.

دلایل انحلال شورای اسلامی شهر مرند مشخص شد

عضو شورای اسلامی شهر مرند از دلایل انحلال شورای اسلامی این شهر سخن گفت.
دلایل انحلال شورای اسلامی شهر مرند مشخص شد

خرم خبر

View more posts from this author