دفاع مقدس اکسیری برای حل مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست

دفاع مقدس اکسیری برای حل مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت: دفاع مقدس به منزله اکسیری برای حل تمام مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست و باید به این دید به آن نگریست.

دفاع مقدس اکسیری برای حل مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گفت: دفاع مقدس به منزله اکسیری برای حل تمام مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست و باید به این دید به آن نگریست.
دفاع مقدس اکسیری برای حل مشکلات کشور در تمامی عرصه‌هاست

View more posts from this author