دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود/ متاسفانه نتوانسته‌ایم فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم

دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود/ متاسفانه نتوانسته‌ایم فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود، گفت: متاسفانه ما نتوانسته‌ایم یادمان‌های دفاع مقدس را آن‌طور که باید و شاید بازسازی کرده و فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم.

دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود/ متاسفانه نتوانسته‌ایم فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود، گفت: متاسفانه ما نتوانسته‌ایم یادمان‌های دفاع مقدس را آن‌طور که باید و شاید بازسازی کرده و فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم.
دفاع مقدس از تمام بازی‌های سیاسی پاک بود/ متاسفانه نتوانسته‌ایم فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه پیاده کنیم

View more posts from this author