دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است
دبیر‌کل جامعه اسلامی خانه کارگر گفت: دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است.

دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

دبیر‌کل جامعه اسلامی خانه کارگر گفت: دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است.
دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

View more posts from this author