دفاع از انقلاب در مقابل اغتشاشگران حاکی از رشد و بالندگی ملت ایران است

دفاع از انقلاب در مقابل اغتشاشگران حاکی از رشد و بالندگی ملت ایران است
امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: دشمنان و برخی وابستگان آنها می‌خواستند در اغتشاشات اخیر کشور را به ناامنی بکشانند که ملت ایران پاسخ دشمنان را با حضور گسترده خویش دادند و این نشان‌دهنده رشد ملت ایران اسلامی است.

دفاع از انقلاب در مقابل اغتشاشگران حاکی از رشد و بالندگی ملت ایران است

امام جمعه موقت کرمانشاه گفت: دشمنان و برخی وابستگان آنها می‌خواستند در اغتشاشات اخیر کشور را به ناامنی بکشانند که ملت ایران پاسخ دشمنان را با حضور گسترده خویش دادند و این نشان‌دهنده رشد ملت ایران اسلامی است.
دفاع از انقلاب در مقابل اغتشاشگران حاکی از رشد و بالندگی ملت ایران است

View more posts from this author