دعوت قایقران کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ نوجوانان

دعوت قایقران کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ نوجوانان
مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: قایقران کردستانی به پنجمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ دختران نوجوانان فراخوانده شد.

دعوت قایقران کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ نوجوانان

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: قایقران کردستانی به پنجمین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ دختران نوجوانان فراخوانده شد.
دعوت قایقران کردستانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ نوجوانان

پرس نیوز

View more posts from this author