دعوت از بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی

دعوت از بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی
بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولان دعوت شد.

دعوت از بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی

بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی جانبازان و معلولان دعوت شد.
دعوت از بانوی تیرانداز یزدی به اردوی تیم ملی

View more posts from this author