دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بود

دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بود
امام جمعه گرگان گفت: دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بوده اما موفق نشدند و وارد جنگ هشت ساله شده و همه به میدان آمدند.

دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بود

امام جمعه گرگان گفت: دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بوده اما موفق نشدند و وارد جنگ هشت ساله شده و همه به میدان آمدند.
دشمن همیشه به دنبال ایران ضعیف و در اختیار بود

View more posts from this author