دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد/ دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی هستند

دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد/ دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی هستند
امام جمعه رودهن با بیان اینکه دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد، گفت: دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی در جامعه هستند.

دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد/ دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی هستند

امام جمعه رودهن با بیان اینکه دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد، گفت: دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی در جامعه هستند.
دشمن جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد/ دشمنان به دنبال ظاهرگرایی به‌ جای محتواگرایی هستند

View more posts from this author