دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است

دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است
فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه هر کس وحدت جامعه را به‌ هم بزند عامل دشمن است، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است.

دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه هر کس وحدت جامعه را به‌ هم بزند عامل دشمن است، گفت: دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است.
دشمن به دنبال ناامید کردن جوانان جامعه است

View more posts from this author