دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است

دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در حفاظت سپاه فجر فارس گفت: دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است.

دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در حفاظت سپاه فجر فارس گفت: دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است.
دشمن به دنبال تضعیف باورهای ملی و مذهبی مردم ایران است

گوشی موبایل

View more posts from this author