دشمنی استکبار برای انحراف مسیر جامعه اسلامی است

دشمنی استکبار برای انحراف مسیر جامعه اسلامی است
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: دشمنی استکبار، توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن برای این است که جامعه اسلامی را در تشخیص و انتخاب مسیر دچار اشتباه کند.

دشمنی استکبار برای انحراف مسیر جامعه اسلامی است

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: دشمنی استکبار، توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن برای این است که جامعه اسلامی را در تشخیص و انتخاب مسیر دچار اشتباه کند.
دشمنی استکبار برای انحراف مسیر جامعه اسلامی است

View more posts from this author