دشمنان به فکر ایجاد فتنه دیگری هستند/ رئیس‌جمهور مشکلات مردم را رفع کند

دشمنان به فکر ایجاد فتنه دیگری هستند/ رئیس‌جمهور مشکلات مردم را رفع کند
امام جمعه قم با بیان اینکه دولت متجاوز آمریکا و صهیونیست‌های قاتل از عوامل اصلی فتنه 88 بودند، گفت: دشمنان به فکر ایجاد فتنه‌های دیگری هستند.

دشمنان به فکر ایجاد فتنه دیگری هستند/ رئیس‌جمهور مشکلات مردم را رفع کند

امام جمعه قم با بیان اینکه دولت متجاوز آمریکا و صهیونیست‌های قاتل از عوامل اصلی فتنه 88 بودند، گفت: دشمنان به فکر ایجاد فتنه‌های دیگری هستند.
دشمنان به فکر ایجاد فتنه دیگری هستند/ رئیس‌جمهور مشکلات مردم را رفع کند

View more posts from this author