دستگیری 3 قاچاقچی مواد مخدر در کرمان

دستگیری 3 قاچاقچی مواد مخدر در کرمان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 248 کیلوگرم حشیش و دستگیری سه قاچاقچی خبر داد.

دستگیری 3 قاچاقچی مواد مخدر در کرمان

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف 248 کیلوگرم حشیش و دستگیری سه قاچاقچی خبر داد.
دستگیری 3 قاچاقچی مواد مخدر در کرمان

View more posts from this author