دستگیری یک ترکمنستانی به اتهام قاچاق ترامادول

دستگیری یک ترکمنستانی به اتهام قاچاق ترامادول
فرمانده مرزبانی خراسان‌رضوی از دستگیری یک تبعه کشور ترکمنستان به اتهام قاچاق 20 هزار قرص ترامادل خبر داد.

دستگیری یک ترکمنستانی به اتهام قاچاق ترامادول

فرمانده مرزبانی خراسان‌رضوی از دستگیری یک تبعه کشور ترکمنستان به اتهام قاچاق 20 هزار قرص ترامادل خبر داد.
دستگیری یک ترکمنستانی به اتهام قاچاق ترامادول

View more posts from this author