دستگیری لیدر و محرک تجمعات اخیر در کرمان

دستگیری لیدر و محرک تجمعات اخیر در کرمان
استاندار کرمان از دستگیری تعدادی محدود از محرکان تجمعات اخیر در کرمان که در پشت صحنه برای شبکه‌های معاند نظام خوراک تهیه می‌کردند و یا لیدر و محرک آشوب‌های اخیر بوده‌اند، خبر داد.

دستگیری لیدر و محرک تجمعات اخیر در کرمان

استاندار کرمان از دستگیری تعدادی محدود از محرکان تجمعات اخیر در کرمان که در پشت صحنه برای شبکه‌های معاند نظام خوراک تهیه می‌کردند و یا لیدر و محرک آشوب‌های اخیر بوده‌اند، خبر داد.
دستگیری لیدر و محرک تجمعات اخیر در کرمان

View more posts from this author