دستگیری قاچاقچیان سابقه‌دار چوب در سوادکوه/ قطع درختان ارزشمند جنگلی توسط قاچاقچیان

دستگیری قاچاقچیان سابقه‌دار چوب در سوادکوه/ قطع درختان ارزشمند جنگلی توسط قاچاقچیان
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه قاچاقچیان سابقه‌دار چوب را در منطقه حفاظت‌شده آبشار دستگیر کردند.

دستگیری قاچاقچیان سابقه‌دار چوب در سوادکوه/ قطع درختان ارزشمند جنگلی توسط قاچاقچیان

نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سوادکوه قاچاقچیان سابقه‌دار چوب را در منطقه حفاظت‌شده آبشار دستگیر کردند.
دستگیری قاچاقچیان سابقه‌دار چوب در سوادکوه/ قطع درختان ارزشمند جنگلی توسط قاچاقچیان

View more posts from this author