دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در تفرش

دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در تفرش
در عملیات پلیس شهرستان تفرش قاتل جوان در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم دستگیر شد.

دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در تفرش

در عملیات پلیس شهرستان تفرش قاتل جوان در کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم دستگیر شد.
دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت در تفرش

View more posts from this author