دستگیری عامل شهادت مامور ناجا در چابهار

دستگیری عامل شهادت مامور ناجا در چابهار
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری شرور مسلح و عامل شهادت مامور ناجا در چابهار خبر داد.

دستگیری عامل شهادت مامور ناجا در چابهار

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری شرور مسلح و عامل شهادت مامور ناجا در چابهار خبر داد.
دستگیری عامل شهادت مامور ناجا در چابهار

View more posts from this author