دستگیری سارق زورگیر در تهران/ اسلحه قلابی هم جواب نداد

دستگیری سارق زورگیر در تهران/ اسلحه قلابی هم جواب نداد
سارق زورگیر در تهران با تلاش مأموران پلیس دستگیر شد و اسلحه قلابی او هم برای ادامه سرقت‌هایش دیگر جواب نداد.

دستگیری سارق زورگیر در تهران/ اسلحه قلابی هم جواب نداد

سارق زورگیر در تهران با تلاش مأموران پلیس دستگیر شد و اسلحه قلابی او هم برای ادامه سرقت‌هایش دیگر جواب نداد.
دستگیری سارق زورگیر در تهران/ اسلحه قلابی هم جواب نداد

View more posts from this author