دستگیری سارق حرفه‌ای با 42 فقره سرقت

دستگیری سارق حرفه‌ای با 42 فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل با 42 فقره سرقت خبر داد.

دستگیری سارق حرفه‌ای با 42 فقره سرقت

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از دستگیری سارق حرفه‌ای منزل با 42 فقره سرقت خبر داد.
دستگیری سارق حرفه‌ای با 42 فقره سرقت

View more posts from this author