دستگیری سارقان مسلح ایرانشهر در قشم

دستگیری سارقان مسلح ایرانشهر در قشم
جانشین انتظامی ایرانشهر از دستگیری سارقان مسلحی که در شهرستان ایرانشهر اقدام به سه فقره سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان کرده بودند، در قشم خبر داد.

دستگیری سارقان مسلح ایرانشهر در قشم

جانشین انتظامی ایرانشهر از دستگیری سارقان مسلحی که در شهرستان ایرانشهر اقدام به سه فقره سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان کرده بودند، در قشم خبر داد.
دستگیری سارقان مسلح ایرانشهر در قشم

View more posts from this author