دستگیری سارقان قوی‌هیکلی که پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند

دستگیری سارقان قوی‌هیکلی که پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند
سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سه سارق قوی‌هیکل در محدوده زعفرانیه خبر داد و گفت: این متهمان پس از هر بار سرقت برای اهالی خانه پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند.

دستگیری سارقان قوی‌هیکلی که پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سه سارق قوی‌هیکل در محدوده زعفرانیه خبر داد و گفت: این متهمان پس از هر بار سرقت برای اهالی خانه پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند.
دستگیری سارقان قوی‌هیکلی که پیام هشدارآمیز می‌گذاشتند

View more posts from this author